जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
गन्तब्य कर्णाली ०७७/०७८ गन्तब्य कर्णाली -booklet.pdf 03/01/2021 - 13:24
कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना ०७७/०७८ कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना (नेपाली).pdf , Final English Karnali Province Tourism Master Plan.pdf 02/11/2021 - 14:06
स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज ०७७/०७८ संगठन संरचना.pdf 02/01/2021 - 13:01
वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६।०७७ ०७६/०७७ वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६_0.pdf 11/19/2019 - 12:32
कर्णाली पर्यटन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक छनौट तथा सिफरिस सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६ ०७६/०७७ कर्णाली पर्यटन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक छनौट तथा सिफरिस सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६.pdf 10/24/2019 - 15:02
युवा तथा लक्षित वर्ग उद्यमशिलता विकासका लागि अनुदान कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ युवा तथा लक्षित वर्ग उद्यमशिलता विकासका लागि अनुदान कार्यविधि २०७५.pdf 05/07/2019 - 13:28
शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने कार्याविधि २०७५ ०७५/०७६ शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने कार्याविधि २०७५.pdf 02/19/2019 - 15:46
होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf 01/18/2019 - 12:33
पूर्ण अपाङ्ग ,जेष्ठ नागरिकको लागि हवाई यातायात सहुलियत सम्बन्धि कार्य विधि २०७५ ०७५/०७६ पूर्ण अपाङ्ग ,जेष्ठ नागरिकको लागि हवाई यातायात सहुलियत सम्बन्धि कार्य विधि २०७५ .pdf 01/07/2019 - 16:55
कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ ०७५/०७६ कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:52