दक्ष,विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्वन्धि सूचना ।