रेञ्जर र सहायक भू संरक्षण सहायकको लागि अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धी सूचना