दक्ष विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सूचना