अन्त्तरवार्ताको लागी छनौट भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना