लघु औद्योगिक ग्राम सञ्चालक समितिको अध्यक्षको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना