मा. मन्त्री वीर बहादुर शाही ज्यू मन्त्रालयमा पद बहादी गर्नुहुँदै ।