मा. कृष्णकुमार बि.सी. (मन्त्री) ज्यू मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नुहुँदै ।