मा. मन्त्री दुर्गबहादुर रावत ज्यू मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नुहुदै ।