छालाजन्य कच्चा पर्दाथमा आधारित उद्योगहरुका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना