जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (पर्यटन तथा वन) ०७८/०७९ 04/30/2022 - 06:45
खरिद कारवही रद्द गरिएको सम्बन्धमा । ०७८/०७९ 04/22/2022 - 20:55
EXPRESSION OF INTEREST (EOI) ०७८/०७९ EOI_Re-MoITFE_Karnali_EOI_04_2078_079.pdf 04/19/2022 - 10:44
छोटो भिडियो तथा वृतचित्र माग सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ भिडियोको सूचना_20220304_0001.pdf 03/03/2022 - 10:27
आशयपत्रको संक्षिप्त सूची (Environment) ०७८/०७९ environmet study.pdf 02/25/2022 - 14:10
आशयपत्रको संक्षिप्त सूची (Android & IOS) ०७८/०७९ app.pdf 02/25/2022 - 14:08
आशयपत्रको संक्षिप्त सूची ०७८/०७९ CamScanner 02-24-2022 17.21.pdf 02/18/2022 - 07:25
Research Internship Result 2078, FRTC, Karnali province ०७८/०७९ Inturnship result.pdf 02/15/2022 - 14:07
छोटो भिडियो तथा वृतचित्र माग सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ suchana (1).pdf , documentaryTOR.pdf , short_videoTOR.pdf 02/01/2022 - 13:20
आशयपत्रको सूचना खारेज गरिएको सूचना ०७८/०७९ खारेज.pdf 01/30/2022 - 03:51