वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागि दरखास्त आब्हान सम्बन्धी सूचना