०७९/०८०

कर्णाली प्रदेशको वन नियमावली,२०८० राय सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रयोजनार्थ अन्तिम मस्यौदा

सरोकारवाला सम्पूर्णले मस्यौदाका सम्वन्धमा कुनै राय  सुझाव भए ७(सात) दिनभित्र लिखित तथा मन्त्रालयको इमेल  moitfe@karnali.gov.np र khagen5674@gmail.com मा उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध छ।

कर्णाली प्रदेशको पर्यटन नियमावली,२०८० राय सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रयोजनार्थ अन्तिम मस्यौदा

सरोकारवाला सम्पूर्णले मस्यौदाका सम्वन्धमा कुनै राय  सुझाव भए ७(सात) दिनभित्र लिखित तथा मन्त्रालयको इमेल  moitfe@karnali.gov.np र khagen5674@gmail.com मा उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध छ।