दक्ष/विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।