अन्तरवार्ताको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सूची