जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सूचना.pdf , दरखास्त फाराम नमुना.docx 12/05/2019 - 10:59
दक्ष,विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्वन्धि सूचना । ०७६/०७७ दक्ष,विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्वन्धि सूचना ।.pdf , दक्ष विज्ञ सम्वन्धी फारम.pdf 11/28/2019 - 14:04
नारा सहितको लोगो छनौट सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ नारा सहितको लोगो छनौट सम्बन्धि सूचना.pdf 11/28/2019 - 13:25
सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf 10/31/2019 - 16:13
दक्ष/विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । ०७६/०७७ दक्ष विज्ञको सूचना_0.pdf , दक्ष विज्ञ सम्वन्धी फारम (2).pdf 10/22/2019 - 15:24
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) का लागि प्रारम्भिक आशय पत्रको नतिजा प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ MEDPA EOI Result 2076,77 Final.pdf , ToR of MEDPA, 2076,77 Final.pdf 09/30/2019 - 19:40
मेड्पा कार्यक्रम २०७६।०७७ का लागि आशय पत्र पेश गरेका संस्थाहरुको नामावली ०७६/०७७ मेड्पा २०७६,७७ का लागि आशय पत्र पेश गरेका स_स्थाहरुको नामावली.pdf 08/07/2019 - 11:42
युवा तथा लक्षित वर्गको उद्यमशिलता विकासका लागि अनुदान कार्यविधि २०७५ संशोधन गरीएको सूचना ०७५/०७६ कार्यविधि संशोधन_0.pdf 05/21/2019 - 15:16
होमस्टे सचेतना र क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धि पुन सूचना प्रकाशित सम्बन्धि । ०७५/०७६ सूचना.pdf 05/20/2019 - 07:51
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आव्हान गरिएको सूचना र आशयपत्र आह्वानको लागि तयार गरिएको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु(TOR) ०७५/०७६ सूचना .pdf , कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु.pdf , abbrivation.pdf , online e-bidding गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु.pdf 12/20/2018 - 11:22