जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
रेञ्जर पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सेवा करार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ रेञ्जर पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सूचना.pdf 01/17/2020 - 12:27
सहायक वन अधिकृत पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सेवा करार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ स.व.अ. पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सूचना.pdf 01/14/2020 - 13:41
रेञ्जर र सहायक भू संरक्षण सहायकको लागि अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सहायकस्तर कर्मचारीको लागि अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धी सूचना.pdf 01/13/2020 - 11:54
भू संरक्षण सहायक पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना ०७६/०७७ भू संरक्षण सहायक पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना.pdf 01/12/2020 - 21:23
भू संरक्षण सहायक पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिसको सूचना ०७६/०७७ भू संरक्षण सहायक पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिसको सूचना.pdf 01/12/2020 - 21:17
रेञ्जर पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना ०७६/०७७ रेञ्जर पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना.docx 01/11/2020 - 19:27
रेञ्जर पद तर्फ सिफारिसको सूचना ०७६/०७७ रेञ्जर पद तर्फ सिफारिसको सूचना.pdf 01/11/2020 - 18:06
अभिमुखिकरण तालिम सम्बनधी सूचना ०७६/०७७ अभिमुखिकरण तालिमको सूचना.pdf 01/09/2020 - 18:03
जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना । ०७६/०७७ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना.pdf 01/09/2020 - 17:34
जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा नियुक्तिको लागि सिफारिसको सूचना ०७६/०७७ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा नियुक्तिको लागि सिफारिसको सूचना.pdf 01/09/2020 - 17:11