जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
कर्णाली प्रदेशको जैविक विविधता, स‌ंरक्षण र वर्तमान अवस्था ०७७/०७८ final design.pdf 11/26/2020 - 16:14
प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी सूचना ०७७/०७८ प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी सूचना.pdf 11/11/2020 - 15:04
उद्यमीलाई उपयूक्त प्रविधी हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ आवेदन.docx 11/08/2020 - 17:27
प्रदेश राजपत्र सूचना, ०७७/०७८ प्रदेश राजपत्र सूचना_20201013_0001.pdf 10/13/2020 - 11:50
वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ वातावरण विज्ञहरुको सूचीको लागी दरखास्त आव्हान_20200928_0001.pdf 09/28/2020 - 15:54
सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ०७६/०७७ सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड २०७७.pdf 06/24/2020 - 16:58
लघु घरेलु सामाग्री बिक्री केन्द्रको आशायको सूचना ०७६/०७७ 06/03/2020 - 13:30
औद्योगिक क्षे्त्र स्तरोन्नती (कालो पत्रे सडक निर्माण) ०७६/०७७ 05/31/2020 - 17:07
क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई खाना खाजाको व्यवस्थापन ०७६/०७७ जानकारी.pdf 05/05/2020 - 16:41
खाना खाजा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ खाना खाजा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना_0.docx 04/26/2020 - 12:51