जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सरुवा विवरण (DFO, AFO and Ranger) ०८०/८१ saruwa DFO AFO ranger.pdf 09/21/2023 - 20:02
सरुवा विवरण २०८० ०८०/८१ सरुवा विवरण_20230918_0001.pdf 09/18/2023 - 16:08
कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० ०८०/८१ कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०_20230918_0001.pdf 09/18/2023 - 13:13
कर्णाली प्रदेशको वन नियमावली,२०८० राय सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रयोजनार्थ अन्तिम मस्यौदा ०७९/०८० Forest REgulations 2080-04-19.docx 07/18/2023 - 10:52
कर्णाली प्रदेशको पर्यटन नियमावली,२०८० राय सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रयोजनार्थ अन्तिम मस्यौदा ०७९/०८० Tourism Regulation२०८०-04-1९.DOCX 07/16/2023 - 15:29
फोहरमैला संकलन व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतेवेदन र सार्वजनिक सूचना ०७९/०८० सार्वजनिक सूचनाको ढाँचा.docx , EIA Report Narayan Municipality Landfill.pdf 07/02/2023 - 17:16
प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० ०७९/०८० प्रदेश व्यापार व्यवसाय नियमावली अरि-३.pdf 06/19/2023 - 15:23
विज्ञप्ती ०७९/०८० विज्ञप्ती_20230510_0001.pdf 05/10/2023 - 16:59
छोटो भिडियो छनौट सम्बन्धी सूचना ०७९/०८० छोटो भिडियो छनौट सम्बन्धी सूचना_20230417_0001.pdf 04/17/2023 - 14:41
प्लाष्टिक झोला नियन्त्रण तथा बैकल्पिक झोला प्रवर्द्धन कार्यक्रम स्थगन गरिएको सूचना ०७९/०८० 04/04/2023 - 17:18