जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सरुवा विवरण ०७८/०७९ saruwa bibaran.pdf 09/16/2021 - 19:51
आ. व. २०७७/७८ को सम्पति विवरण सम्बन्धमा ०७७/०७८ सम्पति विवरण सम्बन्धमा_20210708_0001.pdf 07/08/2021 - 12:24
आ. व. २०७७/७८ को कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम ०७७/०७८ कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम_20210708_0001.pdf 07/08/2021 - 12:17
शोधपत्र अनुसन्धान सहयोगतर्फ छनौट भएका उम्मेद्वारहरुलाई सूचना ०७७/०७८ शोधपत्रमा छनौट भएका.pdf 05/04/2021 - 16:02
Call for Bachelor's & Master's Thesis ०७७/०७८ 04/16/2021 - 11:37
वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागि दरखास्त आब्हान सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना ।.pdf 04/01/2021 - 10:39
Notice of Potentiality and Scope of Enhancing Medicinal Plants Production and Productivity ०७७/०७८ 4. EoI Notice letter_1.docx , EOI_MoITFE_Karnali_EOI_77-78-01 (1).pdf 03/25/2021 - 14:01
छालाजन्य कच्चा पर्दाथमा आधारित उद्योगहरुका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ०७७/०७८ छालाजन्य कच्चा पर्दाथमा_20210315_0001.pdf 03/15/2021 - 12:06
कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण ‌ऐन तथा नियमावनली २०७७ ०७७/०७८ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७.pdf , प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७.pdf 03/03/2021 - 13:08
गन्तब्य कर्णाली ०७७/०७८ गन्तब्य कर्णाली -booklet.pdf 03/01/2021 - 13:24