जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
नदी तथा खानीजन्य स्रोत उत्खनन्, सङ्कलन तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधी, २०७९ ०७९/०८० नदी तथा खानीजन्य स्रोत उत्खनन कार्यविधी २०७९.pdf 11/25/2022 - 11:39
लघु औद्योगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ०७८/०७९ लघु औद्योगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf 06/26/2022 - 11:09
प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८ ०७८/०७९ राजपत्र_2.pdf 03/28/2022 - 14:03
प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७८ ०७८/०७९ राजपत्र_1.pdf 03/28/2022 - 14:02
प्रदेश व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन ऐन, २०७८ ०७८/०७९ राजपत्र_0.pdf 03/28/2022 - 13:59
प्रदेश वन ऐन,२०७८ ०७८/०७९ राजपत्र.pdf 03/28/2022 - 13:55
नर्सरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधी, २०७८ ०७८/०७९ नर्सरी ब्यबस्थापन कार्यबिधी २०७८.pdf 03/17/2022 - 07:02
प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८ ०७८/०७९ प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्ययोजना २०७८.pdf 03/04/2022 - 14:49
इन्टर्नसिप तथा फेलोसिपको लागि प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ०७८/०७९ इन्टर्निसप.pdf 01/14/2022 - 13:58
कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण ‌ऐन तथा नियमावनली २०७७ ०७७/०७८ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७.pdf , प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७.pdf 03/03/2021 - 13:08