जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६।०७७ ०७६/०७७ वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६_0.pdf 11/19/2019 - 12:32
कर्णाली पर्यटन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक छनौट तथा सिफरिस सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६ ०७६/०७७ कर्णाली पर्यटन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक छनौट तथा सिफरिस सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६.pdf 10/24/2019 - 15:02
युवा तथा लक्षित वर्ग उद्यमशिलता विकासका लागि अनुदान कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ युवा तथा लक्षित वर्ग उद्यमशिलता विकासका लागि अनुदान कार्यविधि २०७५.pdf 05/07/2019 - 13:28
शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने कार्याविधि २०७५ ०७५/०७६ शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने कार्याविधि २०७५.pdf 02/19/2019 - 15:46
होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf 01/18/2019 - 12:33
पूर्ण अपाङ्ग ,जेष्ठ नागरिकको लागि हवाई यातायात सहुलियत सम्बन्धि कार्य विधि २०७५ ०७५/०७६ पूर्ण अपाङ्ग ,जेष्ठ नागरिकको लागि हवाई यातायात सहुलियत सम्बन्धि कार्य विधि २०७५ .pdf 01/07/2019 - 16:55
क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:53
कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ ०७५/०७६ कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:52
उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:45
होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:44