अभिलेख

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति प्रकार
वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६।०७७ ०७६/०७७ वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६_0.pdf 11/19/2019 - 12:32 ऐन, कानून, निर्देशिका
सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf 10/31/2019 - 16:13 जानकारी
कर्णाली पर्यटन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक छनौट तथा सिफरिस सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६ ०७६/०७७ कर्णाली पर्यटन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक छनौट तथा सिफरिस सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६.pdf 10/24/2019 - 15:02 ऐन, कानून, निर्देशिका
दक्ष/विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । ०७६/०७७ दक्ष विज्ञको सूचना_0.pdf , दक्ष विज्ञ सम्वन्धी फारम (2).pdf 10/22/2019 - 15:24 जानकारी
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) का लागि प्रारम्भिक आशय पत्रको नतिजा प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ MEDPA EOI Result 2076,77 Final.pdf , ToR of MEDPA, 2076,77 Final.pdf 09/30/2019 - 19:40 जानकारी
मेड्पा कार्यक्रम २०७६।०७७ का लागि आशय पत्र पेश गरेका संस्थाहरुको नामावली ०७६/०७७ मेड्पा २०७६,७७ का लागि आशय पत्र पेश गरेका स_स्थाहरुको नामावली.pdf 08/07/2019 - 11:42 जानकारी
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वनका लागि आशयपत्र आव्हान गरिएको सूचना ०७६/०७७ सूचना.pdf , आशय पत्र फाराम १.pdf , online e-bidding गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु.pdf , कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु.pdf , download.pdf 07/21/2019 - 10:36 बोलपत्र
युवा तथा लक्षित वर्गको उद्यमशिलता विकासका लागि अनुदान कार्यविधि २०७५ संशोधन गरीएको सूचना ०७५/०७६ कार्यविधि संशोधन_0.pdf 05/21/2019 - 15:16 जानकारी
होमस्टे सचेतना र क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धि पुन सूचना प्रकाशित सम्बन्धि । ०७५/०७६ सूचना.pdf 05/20/2019 - 07:51 जानकारी
शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग सम्बन्धि सम्झौताको लागि सूचना प्रकाशित गरीएको बारे ०७५/०७६ सम्झौता.pdf 05/15/2019 - 17:23 समाचार
युवा तथा लक्षित वर्ग उद्यमशिलता विकासका लागि अनुदान कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ युवा तथा लक्षित वर्ग उद्यमशिलता विकासका लागि अनुदान कार्यविधि २०७५.pdf 05/07/2019 - 13:28 ऐन, कानून, निर्देशिका
घरबास (होमस्टे) सम्बन्धि सचेतना र क्षमता अभिवृध्दि तालिम गोष्ठी कार्यक्रमका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावना माग गरिएको सूचना । ०७५/०७६ सूचना.pdf 04/22/2019 - 12:43 प्रकाशन
कर्णाली प्रदेशमा घरबास(होमस्टे) अध्ययन संचालन तथा व्यवस्थापनको क्षमता विकास गर्नको लागि सेवा प्रदायक संस्था छनौट गर्न प्रस्तावना आह्वानको लागि तयार गरीएको कार्यगत शर्तहरु(TOR) ०७४/०७५ TOR.pdf 04/22/2019 - 12:36 प्रकाशन
शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने कार्याविधि २०७५ ०७५/०७६ शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने कार्याविधि २०७५.pdf 02/19/2019 - 15:46 ऐन, कानून, निर्देशिका
Call for Bachelor’s and Master’s Thesis Research Proposal ०७५/०७६ Call For Bachelor`s & Masters`s Thesis Research Proposals.pdf 02/19/2019 - 12:06 प्रकाशन
व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरुको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको कार्य क्षेत्रगत शर्त(Terms of Reference) ०७५/०७६ MEDPA ToR of MoITFE, Karnali for Technical and Financial Proposal .pdf 02/15/2019 - 14:01 प्रकाशन
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(मेड्पा)का लागि प्रारम्भिक आशय पत्रको नतिजा प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ०७५/०७६ सूचना.pdf 02/01/2019 - 19:53 प्रकाशन
होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf 01/18/2019 - 12:33 ऐन, कानून, निर्देशिका
पूर्ण अपाङ्ग ,जेष्ठ नागरिकको लागि हवाई यातायात सहुलियत सम्बन्धि कार्य विधि २०७५ ०७५/०७६ पूर्ण अपाङ्ग ,जेष्ठ नागरिकको लागि हवाई यातायात सहुलियत सम्बन्धि कार्य विधि २०७५ .pdf 01/07/2019 - 16:55 ऐन, कानून, निर्देशिका
क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:53 ऐन, कानून, निर्देशिका
कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ ०७५/०७६ कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:52 ऐन, कानून, निर्देशिका
उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:45 ऐन, कानून, निर्देशिका
होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:44 ऐन, कानून, निर्देशिका
उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना र संचालन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना र संचालन कार्यविधि २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:21 ऐन, कानून, निर्देशिका
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आव्हान गरिएको सूचना र आशयपत्र आह्वानको लागि तयार गरिएको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु(TOR) ०७५/०७६ सूचना .pdf , कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु.pdf , abbrivation.pdf , online e-bidding गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु.pdf 12/20/2018 - 11:22 जानकारी
आ.व.२०७५/०७६ बोलपत्र तथा बोलपत्र सम्बन्धित संशोधित सूचना ०७५/०७६ बोलपत्र .pdf , संशोधित बोलपत्र.pdf 10/22/2018 - 11:58 बोलपत्र