अभिलेख

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति प्रकार
सरुवा विवरण ०७८/०७९ saruwa bibaran.pdf 09/16/2021 - 19:51 जानकारी
आ. व. २०७७/७८ को सम्पति विवरण सम्बन्धमा ०७७/०७८ सम्पति विवरण सम्बन्धमा_20210708_0001.pdf 07/08/2021 - 12:24 जानकारी
आ. व. २०७७/७८ को कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम ०७७/०७८ कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम_20210708_0001.pdf 07/08/2021 - 12:17 जानकारी
शोधपत्र अनुसन्धान सहयोगतर्फ छनौट भएका उम्मेद्वारहरुलाई सूचना ०७७/०७८ शोधपत्रमा छनौट भएका.pdf 05/04/2021 - 16:02 जानकारी
Call for Bachelor's & Master's Thesis ०७७/०७८ 04/16/2021 - 11:37 जानकारी
वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागि दरखास्त आब्हान सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना ।.pdf 04/01/2021 - 10:39 जानकारी
Notice of Potentiality and Scope of Enhancing Medicinal Plants Production and Productivity ०७७/०७८ 4. EoI Notice letter_1.docx , EOI_MoITFE_Karnali_EOI_77-78-01 (1).pdf 03/25/2021 - 14:01 जानकारी, बोलपत्र, समाचार
छालाजन्य कच्चा पर्दाथमा आधारित उद्योगहरुका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ०७७/०७८ छालाजन्य कच्चा पर्दाथमा_20210315_0001.pdf 03/15/2021 - 12:06 जानकारी, समाचार
कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण ‌ऐन तथा नियमावनली २०७७ ०७७/०७८ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७.pdf , प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७.pdf 03/03/2021 - 13:08 ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी, नियम
गन्तब्य कर्णाली ०७७/०७८ गन्तब्य कर्णाली -booklet.pdf 03/01/2021 - 13:24 ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी, प्रकाशन, प्रतिवेदन
कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना ०७७/०७८ कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना (अंग्रेजी).pdf , कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना (नेपाली).pdf 02/11/2021 - 14:06 ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी, प्रकाशन, योजना
स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज ०७७/०७८ संगठन संरचना.pdf 02/01/2021 - 13:01 ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी, समाचार
उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ०७७/०७८ 01/13/2021 - 12:49 जानकारी, समाचार
जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय ०७७/०७८ जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी_20201229_0001.pdf 12/29/2020 - 16:06 जानकारी, समाचार
प्राइभेट फर्म नविकरणको समयावधी थप गर्ने सम्बन्धमा ०७७/०७८ प्राइभेट फर्म नविकरण समयावधी थप गर्ने सम्बन्धमा.pdf 12/13/2020 - 13:26 जानकारी, समाचार
कर्णाली प्रदेशको जैविक विविधता, स‌ंरक्षण र वर्तमान अवस्था ०७७/०७८ Karnali Province 2020_13 oct 2020_0.pdf 11/26/2020 - 16:14 जानकारी, समाचार
प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी सूचना ०७७/०७८ प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी सूचना.pdf 11/11/2020 - 15:04 जानकारी, समाचार
उद्यमीलाई उपयूक्त प्रविधी हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ आवेदन.docx 11/08/2020 - 17:27 जानकारी
प्रदेश राजपत्र सूचना, ०७७/०७८ प्रदेश राजपत्र सूचना_20201013_0001.pdf 10/13/2020 - 11:50 जानकारी, समाचार
वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ वातावरण विज्ञहरुको सूचीको लागी दरखास्त आव्हान_20200928_0001.pdf 09/28/2020 - 15:54 जानकारी, समाचार
सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ०७६/०७७ सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड २०७७.pdf 06/24/2020 - 16:58 जानकारी, समाचार
लघु घरेलु सामाग्री बिक्री केन्द्रको आशायको सूचना ०७६/०७७ 06/03/2020 - 13:30 जानकारी
औद्योगिक क्षे्त्र स्तरोन्नती (कालो पत्रे सडक निर्माण) ०७६/०७७ 05/31/2020 - 17:07 जानकारी
क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई खाना खाजाको व्यवस्थापन ०७६/०७७ जानकारी.pdf 05/05/2020 - 16:41 जानकारी
खाना खाजा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ खाना खाजा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना_0.docx 04/26/2020 - 12:51 जानकारी
खाना तथा खाजा व्यबस्थापन ०७६/०७७ 04/21/2020 - 21:22 जानकारी
रेञ्जर पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सेवा करार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सूचना०१.docx 03/22/2020 - 14:37 जानकारी
संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा व्यवसायिक योजना प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वाता सम्बन्धमा ०७६/०७७ सूची प्रकाशन.pdf 03/12/2020 - 14:19 जानकारी
कर्णाली प्रदेशमा औषधिय तथा सुगन्धित विरुवा प्रजातीहरुको सम्भावना, दिगो व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ औषधिय तथा सुगन्धित विरुवा.pdf 02/17/2020 - 13:31 जानकारी
कर्णाली पर्यटन वोर्ड कार्यकारी निर्देशक पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ कर्णाली पर्यटन वोर्ड.pdf , कर्णाली पर्यटन बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको लागि.docx 02/17/2020 - 13:12 जानकारी
रेञ्जर पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सेवा करार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ रेञ्जर पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सूचना.pdf 01/17/2020 - 12:27 जानकारी
सहायक वन अधिकृत पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सेवा करार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ स.व.अ. पद तर्फ बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सूचना.pdf 01/14/2020 - 13:41 जानकारी
रेञ्जर र सहायक भू संरक्षण सहायकको लागि अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सहायकस्तर कर्मचारीको लागि अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धी सूचना.pdf 01/13/2020 - 11:54 जानकारी
भू संरक्षण सहायक पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना ०७६/०७७ भू संरक्षण सहायक पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना.pdf 01/12/2020 - 21:23 जानकारी
भू संरक्षण सहायक पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिसको सूचना ०७६/०७७ भू संरक्षण सहायक पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिसको सूचना.pdf 01/12/2020 - 21:17 जानकारी
रेञ्जर पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना ०७६/०७७ रेञ्जर पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना.docx 01/11/2020 - 19:27 जानकारी
रेञ्जर पद तर्फ सिफारिसको सूचना ०७६/०७७ रेञ्जर पद तर्फ सिफारिसको सूचना.pdf 01/11/2020 - 18:06 जानकारी
अभिमुखिकरण तालिम सम्बनधी सूचना ०७६/०७७ अभिमुखिकरण तालिमको सूचना.pdf 01/09/2020 - 18:03 जानकारी
जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना । ०७६/०७७ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना.pdf 01/09/2020 - 17:34 जानकारी
जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा नियुक्तिको लागि सिफारिसको सूचना ०७६/०७७ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा नियुक्तिको लागि सिफारिसको सूचना.pdf 01/09/2020 - 17:11 जानकारी
सहायक वन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना ०७६/०७७ सहायक वन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सूचना_1.pdf 01/08/2020 - 16:22 जानकारी
सहायक वन अधिकृत पद तर्फ सेवा करारमा सिफारिसको सूचना ०७६/०७७ सेवा करारमा सिफारिसको सूचना_0.pdf 01/08/2020 - 12:36 जानकारी
अन्तरवार्ताको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सूची ०७६/०७७ अन्तरवार्ताको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सूची.pdf 12/29/2019 - 18:36 जानकारी
सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सूचना.pdf , दरखास्त फाराम नमुना.docx 12/05/2019 - 10:59 जानकारी
दक्ष,विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्वन्धि सूचना । ०७६/०७७ दक्ष,विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्वन्धि सूचना ।.pdf , दक्ष विज्ञ सम्वन्धी फारम.pdf 11/28/2019 - 14:04 जानकारी
नारा सहितको लोगो छनौट सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ नारा सहितको लोगो छनौट सम्बन्धि सूचना.pdf 11/28/2019 - 13:25 जानकारी
वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६।०७७ ०७६/०७७ वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६_0.pdf 11/19/2019 - 12:32 ऐन, कानून, निर्देशिका
सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf 10/31/2019 - 16:13 जानकारी
कर्णाली पर्यटन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक छनौट तथा सिफरिस सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६ ०७६/०७७ कर्णाली पर्यटन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक छनौट तथा सिफरिस सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६.pdf 10/24/2019 - 15:02 ऐन, कानून, निर्देशिका
दक्ष/विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । ०७६/०७७ दक्ष विज्ञको सूचना_0.pdf , दक्ष विज्ञ सम्वन्धी फारम (2).pdf 10/22/2019 - 15:24 जानकारी
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) का लागि प्रारम्भिक आशय पत्रको नतिजा प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ MEDPA EOI Result 2076,77 Final.pdf , ToR of MEDPA, 2076,77 Final.pdf 09/30/2019 - 19:40 जानकारी
मेड्पा कार्यक्रम २०७६।०७७ का लागि आशय पत्र पेश गरेका संस्थाहरुको नामावली ०७६/०७७ मेड्पा २०७६,७७ का लागि आशय पत्र पेश गरेका स_स्थाहरुको नामावली.pdf 08/07/2019 - 11:42 जानकारी
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वनका लागि आशयपत्र आव्हान गरिएको सूचना ०७६/०७७ सूचना.pdf , आशय पत्र फाराम १.pdf , online e-bidding गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु.pdf , कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु.pdf , download.pdf 07/21/2019 - 10:36 बोलपत्र
युवा तथा लक्षित वर्गको उद्यमशिलता विकासका लागि अनुदान कार्यविधि २०७५ संशोधन गरीएको सूचना ०७५/०७६ कार्यविधि संशोधन_0.pdf 05/21/2019 - 15:16 जानकारी
होमस्टे सचेतना र क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धि पुन सूचना प्रकाशित सम्बन्धि । ०७५/०७६ सूचना.pdf 05/20/2019 - 07:51 जानकारी
शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग सम्बन्धि सम्झौताको लागि सूचना प्रकाशित गरीएको बारे ०७५/०७६ सम्झौता.pdf 05/15/2019 - 17:23 समाचार
युवा तथा लक्षित वर्ग उद्यमशिलता विकासका लागि अनुदान कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ युवा तथा लक्षित वर्ग उद्यमशिलता विकासका लागि अनुदान कार्यविधि २०७५.pdf 05/07/2019 - 13:28 ऐन, कानून, निर्देशिका
घरबास (होमस्टे) सम्बन्धि सचेतना र क्षमता अभिवृध्दि तालिम गोष्ठी कार्यक्रमका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावना माग गरिएको सूचना । ०७५/०७६ सूचना.pdf 04/22/2019 - 12:43 प्रकाशन
कर्णाली प्रदेशमा घरबास(होमस्टे) अध्ययन संचालन तथा व्यवस्थापनको क्षमता विकास गर्नको लागि सेवा प्रदायक संस्था छनौट गर्न प्रस्तावना आह्वानको लागि तयार गरीएको कार्यगत शर्तहरु(TOR) ०७४/०७५ TOR.pdf 04/22/2019 - 12:36 प्रकाशन
शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने कार्याविधि २०७५ ०७५/०७६ शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने कार्याविधि २०७५.pdf 02/19/2019 - 15:46 ऐन, कानून, निर्देशिका
Call for Bachelor’s and Master’s Thesis Research Proposal ०७५/०७६ Call For Bachelor`s & Masters`s Thesis Research Proposals.pdf 02/19/2019 - 12:06 प्रकाशन
व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरुको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको कार्य क्षेत्रगत शर्त(Terms of Reference) ०७५/०७६ MEDPA ToR of MoITFE, Karnali for Technical and Financial Proposal .pdf 02/15/2019 - 14:01 प्रकाशन
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(मेड्पा)का लागि प्रारम्भिक आशय पत्रको नतिजा प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ०७५/०७६ सूचना.pdf 02/01/2019 - 19:53 प्रकाशन
होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf 01/18/2019 - 12:33 ऐन, कानून, निर्देशिका
पूर्ण अपाङ्ग ,जेष्ठ नागरिकको लागि हवाई यातायात सहुलियत सम्बन्धि कार्य विधि २०७५ ०७५/०७६ पूर्ण अपाङ्ग ,जेष्ठ नागरिकको लागि हवाई यातायात सहुलियत सम्बन्धि कार्य विधि २०७५ .pdf 01/07/2019 - 16:55 ऐन, कानून, निर्देशिका
क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:53 ऐन, कानून, निर्देशिका
कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ ०७५/०७६ कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:52 ऐन, कानून, निर्देशिका
उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:45 ऐन, कानून, निर्देशिका
होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ होमस्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:44 ऐन, कानून, निर्देशिका
उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना र संचालन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना र संचालन कार्यविधि २०७५.pdf 01/07/2019 - 16:21 ऐन, कानून, निर्देशिका
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आव्हान गरिएको सूचना र आशयपत्र आह्वानको लागि तयार गरिएको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु(TOR) ०७५/०७६ सूचना .pdf , कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु.pdf , abbrivation.pdf , online e-bidding गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु.pdf 12/20/2018 - 11:22 जानकारी
आ.व.२०७५/०७६ बोलपत्र तथा बोलपत्र सम्बन्धित संशोधित सूचना ०७५/०७६ बोलपत्र .pdf , संशोधित बोलपत्र.pdf 10/22/2018 - 11:58 बोलपत्र