शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग सम्बन्धि सम्झौताको लागि सूचना प्रकाशित गरीएको बारे