संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा व्यवसायिक योजना प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वाता सम्बन्धमा