वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना