जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
EXPRESSION OF INTEREST (EOI) ०७८/०७९ EOI_Re-MoITFE_Karnali_EOI_04_2078_079.pdf 04/19/2022 - 10:44
छोटो भिडियो तथा वृतचित्र माग सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ भिडियोको सूचना_20220304_0001.pdf 03/03/2022 - 10:27
आशयपत्रको संक्षिप्त सूची (Environment) ०७८/०७९ environmet study.pdf 02/25/2022 - 14:10
आशयपत्रको संक्षिप्त सूची (Android & IOS) ०७८/०७९ app.pdf 02/25/2022 - 14:08
आशयपत्रको संक्षिप्त सूची ०७८/०७९ CamScanner 02-24-2022 17.21.pdf 02/18/2022 - 07:25
Research Internship Result 2078, FRTC, Karnali province ०७८/०७९ Inturnship result.pdf 02/15/2022 - 14:07
छोटो भिडियो तथा वृतचित्र माग सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ suchana (1).pdf , documentaryTOR.pdf , short_videoTOR.pdf 02/01/2022 - 13:20
आशयपत्रको सूचना खारेज गरिएको सूचना ०७८/०७९ खारेज.pdf 01/30/2022 - 03:51
सेवा करारमा सिफारिस भएका उम्मेदवारको सम्झौता सम्बन्धी ०७८/०७९ 01/06/2022 - 14:05
इन्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ 01/05/2022 - 18:43