प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

शिर्षक मिति दस्तावेज प्रकार
फोहरमैला संकलन व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतेवेदन र सार्वजनिक सूचना 2023-07-02 सार्वजनिक सूचनाको ढाँचा.docx , EIA Report Narayan Municipality Landfill.pdf जानकारी, प्रतिवेदन
कर्णाली प्रदेश जडिबुटी पहिचान पुस्तिका भाग - १ 2023-01-30 Jadibuti PDF (1)-1-40.pdf , Jadibuti PDF (1)-41-87.pdf प्रकाशन
प्रदेश रंगशाला आयोजनाकाे वातावरणीय प्रभाव मल्याङ्कन प्रतिवेदन 2023-01-11 Final_Dec_15.pdf प्रतिवेदन
गन्तब्य कर्णाली 2021-03-01 गन्तब्य कर्णाली -booklet.pdf ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी, प्रकाशन, प्रतिवेदन
गन्तब्य कर्णाली 2021-03-01 गन्तब्य कर्णाली -booklet.pdf ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी, प्रकाशन, प्रतिवेदन
कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना 2021-02-11 कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना (नेपाली).pdf , Final English Karnali Province Tourism Master Plan.pdf ऐन, कानून, निर्देशिका, जानकारी, प्रकाशन, योजना
घरबास (होमस्टे) सम्बन्धि सचेतना र क्षमता अभिवृध्दि तालिम गोष्ठी कार्यक्रमका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावना माग गरिएको सूचना । 2019-04-22 सूचना.pdf प्रकाशन
कर्णाली प्रदेशमा घरबास(होमस्टे) अध्ययन संचालन तथा व्यवस्थापनको क्षमता विकास गर्नको लागि सेवा प्रदायक संस्था छनौट गर्न प्रस्तावना आह्वानको लागि तयार गरीएको कार्यगत शर्तहरु(TOR) 2019-04-22 TOR.pdf प्रकाशन
Call for Bachelor’s and Master’s Thesis Research Proposal 2019-02-19 Call For Bachelor`s & Masters`s Thesis Research Proposals.pdf प्रकाशन
व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरुको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको कार्य क्षेत्रगत शर्त(Terms of Reference) 2019-02-15 MEDPA ToR of MoITFE, Karnali for Technical and Financial Proposal .pdf प्रकाशन